8:00 - 15:00

ساعات کار شنبه – پنجشنبه

031-32358588

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو

درجه بندی شکل فیزیکی درجه بندی شکل فیزیکی موز جهت برداشت

 

درجه بندی شکل فیزیکی موز جهت برداشت

این طراحی نشان دهنده رشد یک حلقه بیرونی انگشت وسط یک دست وسط یک ساقه موز با کیفیت .

(a) نازک:کناره های مسطح، برآمدگی های بسیار برجسته

(b) کناره های کمی گرد، برآمدگی های برجسته

(c) کناره‌های گرد متوسط، برجستگی‌های کمتر مشخص، نوک انگشتان باریک

(d) کامل: کناره‌های به خوب گرد، برجستگی‌های جزئی، نوک انگشتان به خوبی پرشده‌ است.

(e) گرد، یا انگشتان تقریبا گرد، عملاً بدون برآمدگی ، انگشتان چاق